ค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index)


ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

             ค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI ย่อมาจาก Body Mass Index เป็นการประเมินภาวะอ้วน และผอม ในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 

             หาค่าได้โดยชั่งน้ำหนัก ใช้หน่วยเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูง ใช้หน่วยเป็นเมตร 
แล้วนำมาหาดัชนีมวลกาย 

โดยใช้สูตร

                            BMI  =  น้ำหนัก / (ส่วนสูง * ส่วนสูง)


เว็บอ้างอิง

1. th.wikipedia.org
2. siamhealth.net
3. ezygodiet.com
4. lovefitt.com

- Copyright © โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index) - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -